Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏYLƏR BENTONİT GİLLƏRİ YATAĞI

  Азярб. Респ. Хызы р-нунун Аьдяря к.-ндян 4,5 км ъ.-ш.-дя йерляшир. Бяйляр брахисинклиналынын мяркязи щиссяси иля ялагядардыр; Еосен йашлы бентонит эилляринин (галынлыьы 3 м-ядяк), бентонитляшмиш туффитлярин (0,5 м-ядяк) вя арэиллитлярин (0,2 м-ядяк) лентвары нювбяляшмясиндян ибарятдир. Кясилишдя бентонит вя бентонит-
  ляшмиш туффитляр цстцнлцк (80%-ядяк) тяшкил едир. Бентонитли лайларын цмуми галынлыьы 27 м-дян 48 м-ядякдир. Сянайе ещтийаты 7 млн. т-дур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏYLƏR BENTONİT GİLLƏRİ YATAĞI

  Азярб. Респ. Хызы р-нунун Аьдяря к.-ндян 4,5 км ъ.-ш.-дя йерляшир. Бяйляр брахисинклиналынын мяркязи щиссяси иля ялагядардыр; Еосен йашлы бентонит эилляринин (галынлыьы 3 м-ядяк), бентонитляшмиш туффитлярин (0,5 м-ядяк) вя арэиллитлярин (0,2 м-ядяк) лентвары нювбяляшмясиндян ибарятдир. Кясилишдя бентонит вя бентонит-
  ляшмиш туффитляр цстцнлцк (80%-ядяк) тяшкил едир. Бентонитли лайларын цмуми галынлыьы 27 м-дян 48 м-ядякдир. Сянайе ещтийаты 7 млн. т-дур.

  BƏYLƏR BENTONİT GİLLƏRİ YATAĞI

  Азярб. Респ. Хызы р-нунун Аьдяря к.-ндян 4,5 км ъ.-ш.-дя йерляшир. Бяйляр брахисинклиналынын мяркязи щиссяси иля ялагядардыр; Еосен йашлы бентонит эилляринин (галынлыьы 3 м-ядяк), бентонитляшмиш туффитлярин (0,5 м-ядяк) вя арэиллитлярин (0,2 м-ядяк) лентвары нювбяляшмясиндян ибарятдир. Кясилишдя бентонит вя бентонит-
  ляшмиш туффитляр цстцнлцк (80%-ядяк) тяшкил едир. Бентонитли лайларын цмуми галынлыьы 27 м-дян 48 м-ядякдир. Сянайе ещтийаты 7 млн. т-дур.