Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏZƏK ƏŞYALARI

  БЯЗЯК ЯШЙАЛАРЫ, з я р э я р л и к д я – бязяк мягсядиля ишлядилян мямулат. Щяля ибтидаи инсанлар дашдан, еляъя дя hейван вя инсан дишиндян, сцмцк, балыг- гулаьы вя с.-дян Б.я. hазырлайырдылар. Азярб.-да Б.я.-нын hазырланмасы тарихи е.я. башлайыр. Тунъ дюврцндя Ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян Азярб.-да мум гялибляр васитясиля бязи Б.я. hазырланмышдыр. Азярб. яразисиндя апарылмыш археоложи газынтылар заманы мцхтялиф мунъуглар, тунъ, эцмцш, гызыл вя с. металлардан hазырланмыш Б.я. (цзцк, сырьа, голбаг, бойунбаьы вя с.) тапылмышдыр. Азярб.-да Б.я.-нын hазырланмасы орта ясрлярдя вя 19 ясрдя даhа да инкишаф етмишди. 1932 илдя Шамахыда тякъя эцмцшдян Б.я. hазырлайан 40 зярэяр вар иди. 

  Б.я. 4 група бюлцнцр: бойун бязякляри, гол вя бармаг бязякляри, баш бязякляри, палтар бязякляри. Б о й у н  б я з я к л я р и гарабатдаг, бойунбаьы, боьазалты (имарят, хиртдяклик), чичяк вя с.-дян ибарятдир. Гарабатдаг басма цсулла hазырланыр вя арасына мунъуг дцзцлмцш дюрдкцнъ гызыл вя йа эцмцш лювhяъиклярля бязядилир. Бойунбаьы мунъуг, мирвари вя “арпа”дан ибарят олур. Чичяк бир ъярэя дцзцлмцш мцхтялиф асмалардан ибарятдир. Г о л  в я  б а р м а г  б я з я к л я р и н я голбаг (билярзик) вя мцхтялиф цзцкляр (гашлы вя гашсыз) дахилдир. Голбаглар ики ъцр олур: hалга голбаг, йыьма голбаг. Б а ш бя з я к л я р и ъцтгабаьы, гармаг, силсиля, таъ вя мцхтялиф сырьалардан ибарятдир. Ъцтгабаьы назик даиряви гызыл лювhядян дцзялдилир, цстц гиймятли гаш-дашла бязядилир. Силсиля пахлава формасында олан эцмцш, йахуд гызыл “кясмя”лярдян вя мунъуглардан hазырланыр. Сырьалар мцхтялиф олур: дюрддцймя, гырхдцймя, hейдяри, сатылы сырьа, эиласы сырьа, бадамы сырьа вя с. П а л т а р  б я з я к л я р и н я эцмцш вя гызыл гадын кямярляри, мцхтялиф санъаглар вя с. дахилдир. Шябякяли гызыл кямярлярин тоггалары гиймятли даш-гашла бязядилир. Б.я. дцзялтмяк цчцн мирвари, кяhряба, мяръан, сядяф, ширмайы вя с.-дян дя истифадя едилир. Метал Б.я.-нын дцзялдилмясиндя дюймя, басма, гарасавад, шябякя цсулларындан, хятямкарлыг, минасазлыг вя с.-дян истифадя олунур.

    Бязяк яшйалары:
  1 – синябянд. Гызыл. Филигран (Бакы, 19 яср);
  2 – бойунбаьы.Гызыл (Нахчыван, 19 ясрин сону);
  3 – дцймя. Гызыл. Штамп (метал-гялиб вя йа алят, 19 ясрин икинъи йарысы);
  4 – сырьа. Гызыл (Минэячевир, 1–3 ясрляр);
  5 – мунъуг. Ойулмуш гызыл (19 ясрин сону);
  6 – сырьа. Гызыл (Минэячевир, е. я. 7–5 ясрляр);
  7 – тогга. Эцмцш. Филигран (19 ясрин сону).


  Яд.: Гулийев Щ., Таьызадя Н. Метал вя халг сяняткарлыьы. Б., 1968; Расим Яфянди.Азярбайъан инъясяняти. Б., 2001.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏZƏK ƏŞYALARI

  БЯЗЯК ЯШЙАЛАРЫ, з я р э я р л и к д я – бязяк мягсядиля ишлядилян мямулат. Щяля ибтидаи инсанлар дашдан, еляъя дя hейван вя инсан дишиндян, сцмцк, балыг- гулаьы вя с.-дян Б.я. hазырлайырдылар. Азярб.-да Б.я.-нын hазырланмасы тарихи е.я. башлайыр. Тунъ дюврцндя Ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян Азярб.-да мум гялибляр васитясиля бязи Б.я. hазырланмышдыр. Азярб. яразисиндя апарылмыш археоложи газынтылар заманы мцхтялиф мунъуглар, тунъ, эцмцш, гызыл вя с. металлардан hазырланмыш Б.я. (цзцк, сырьа, голбаг, бойунбаьы вя с.) тапылмышдыр. Азярб.-да Б.я.-нын hазырланмасы орта ясрлярдя вя 19 ясрдя даhа да инкишаф етмишди. 1932 илдя Шамахыда тякъя эцмцшдян Б.я. hазырлайан 40 зярэяр вар иди. 

  Б.я. 4 група бюлцнцр: бойун бязякляри, гол вя бармаг бязякляри, баш бязякляри, палтар бязякляри. Б о й у н  б я з я к л я р и гарабатдаг, бойунбаьы, боьазалты (имарят, хиртдяклик), чичяк вя с.-дян ибарятдир. Гарабатдаг басма цсулла hазырланыр вя арасына мунъуг дцзцлмцш дюрдкцнъ гызыл вя йа эцмцш лювhяъиклярля бязядилир. Бойунбаьы мунъуг, мирвари вя “арпа”дан ибарят олур. Чичяк бир ъярэя дцзцлмцш мцхтялиф асмалардан ибарятдир. Г о л  в я  б а р м а г  б я з я к л я р и н я голбаг (билярзик) вя мцхтялиф цзцкляр (гашлы вя гашсыз) дахилдир. Голбаглар ики ъцр олур: hалга голбаг, йыьма голбаг. Б а ш бя з я к л я р и ъцтгабаьы, гармаг, силсиля, таъ вя мцхтялиф сырьалардан ибарятдир. Ъцтгабаьы назик даиряви гызыл лювhядян дцзялдилир, цстц гиймятли гаш-дашла бязядилир. Силсиля пахлава формасында олан эцмцш, йахуд гызыл “кясмя”лярдян вя мунъуглардан hазырланыр. Сырьалар мцхтялиф олур: дюрддцймя, гырхдцймя, hейдяри, сатылы сырьа, эиласы сырьа, бадамы сырьа вя с. П а л т а р  б я з я к л я р и н я эцмцш вя гызыл гадын кямярляри, мцхтялиф санъаглар вя с. дахилдир. Шябякяли гызыл кямярлярин тоггалары гиймятли даш-гашла бязядилир. Б.я. дцзялтмяк цчцн мирвари, кяhряба, мяръан, сядяф, ширмайы вя с.-дян дя истифадя едилир. Метал Б.я.-нын дцзялдилмясиндя дюймя, басма, гарасавад, шябякя цсулларындан, хятямкарлыг, минасазлыг вя с.-дян истифадя олунур.

    Бязяк яшйалары:
  1 – синябянд. Гызыл. Филигран (Бакы, 19 яср);
  2 – бойунбаьы.Гызыл (Нахчыван, 19 ясрин сону);
  3 – дцймя. Гызыл. Штамп (метал-гялиб вя йа алят, 19 ясрин икинъи йарысы);
  4 – сырьа. Гызыл (Минэячевир, 1–3 ясрляр);
  5 – мунъуг. Ойулмуш гызыл (19 ясрин сону);
  6 – сырьа. Гызыл (Минэячевир, е. я. 7–5 ясрляр);
  7 – тогга. Эцмцш. Филигран (19 ясрин сону).


  Яд.: Гулийев Щ., Таьызадя Н. Метал вя халг сяняткарлыьы. Б., 1968; Расим Яфянди.Азярбайъан инъясяняти. Б., 2001.

  BƏZƏK ƏŞYALARI

  БЯЗЯК ЯШЙАЛАРЫ, з я р э я р л и к д я – бязяк мягсядиля ишлядилян мямулат. Щяля ибтидаи инсанлар дашдан, еляъя дя hейван вя инсан дишиндян, сцмцк, балыг- гулаьы вя с.-дян Б.я. hазырлайырдылар. Азярб.-да Б.я.-нын hазырланмасы тарихи е.я. башлайыр. Тунъ дюврцндя Ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян Азярб.-да мум гялибляр васитясиля бязи Б.я. hазырланмышдыр. Азярб. яразисиндя апарылмыш археоложи газынтылар заманы мцхтялиф мунъуглар, тунъ, эцмцш, гызыл вя с. металлардан hазырланмыш Б.я. (цзцк, сырьа, голбаг, бойунбаьы вя с.) тапылмышдыр. Азярб.-да Б.я.-нын hазырланмасы орта ясрлярдя вя 19 ясрдя даhа да инкишаф етмишди. 1932 илдя Шамахыда тякъя эцмцшдян Б.я. hазырлайан 40 зярэяр вар иди. 

  Б.я. 4 група бюлцнцр: бойун бязякляри, гол вя бармаг бязякляри, баш бязякляри, палтар бязякляри. Б о й у н  б я з я к л я р и гарабатдаг, бойунбаьы, боьазалты (имарят, хиртдяклик), чичяк вя с.-дян ибарятдир. Гарабатдаг басма цсулла hазырланыр вя арасына мунъуг дцзцлмцш дюрдкцнъ гызыл вя йа эцмцш лювhяъиклярля бязядилир. Бойунбаьы мунъуг, мирвари вя “арпа”дан ибарят олур. Чичяк бир ъярэя дцзцлмцш мцхтялиф асмалардан ибарятдир. Г о л  в я  б а р м а г  б я з я к л я р и н я голбаг (билярзик) вя мцхтялиф цзцкляр (гашлы вя гашсыз) дахилдир. Голбаглар ики ъцр олур: hалга голбаг, йыьма голбаг. Б а ш бя з я к л я р и ъцтгабаьы, гармаг, силсиля, таъ вя мцхтялиф сырьалардан ибарятдир. Ъцтгабаьы назик даиряви гызыл лювhядян дцзялдилир, цстц гиймятли гаш-дашла бязядилир. Силсиля пахлава формасында олан эцмцш, йахуд гызыл “кясмя”лярдян вя мунъуглардан hазырланыр. Сырьалар мцхтялиф олур: дюрддцймя, гырхдцймя, hейдяри, сатылы сырьа, эиласы сырьа, бадамы сырьа вя с. П а л т а р  б я з я к л я р и н я эцмцш вя гызыл гадын кямярляри, мцхтялиф санъаглар вя с. дахилдир. Шябякяли гызыл кямярлярин тоггалары гиймятли даш-гашла бязядилир. Б.я. дцзялтмяк цчцн мирвари, кяhряба, мяръан, сядяф, ширмайы вя с.-дян дя истифадя едилир. Метал Б.я.-нын дцзялдилмясиндя дюймя, басма, гарасавад, шябякя цсулларындан, хятямкарлыг, минасазлыг вя с.-дян истифадя олунур.

    Бязяк яшйалары:
  1 – синябянд. Гызыл. Филигран (Бакы, 19 яср);
  2 – бойунбаьы.Гызыл (Нахчыван, 19 ясрин сону);
  3 – дцймя. Гызыл. Штамп (метал-гялиб вя йа алят, 19 ясрин икинъи йарысы);
  4 – сырьа. Гызыл (Минэячевир, 1–3 ясрляр);
  5 – мунъуг. Ойулмуш гызыл (19 ясрин сону);
  6 – сырьа. Гызыл (Минэячевир, е. я. 7–5 ясрляр);
  7 – тогга. Эцмцш. Филигран (19 ясрин сону).


  Яд.: Гулийев Щ., Таьызадя Н. Метал вя халг сяняткарлыьы. Б., 1968; Расим Яфянди.Азярбайъан инъясяняти. Б., 2001.