Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAĞIROV RAUF Mömin oğlu 

  БАЬЫРОВ Рауф Мюмин оьлу (д.6.12.1938, Бакы) – Азярб. щидробиологу, биолоэийа е.д. (1990). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). АМЕА-нын Зоолоэийа Ин-тунда кичик елми ишчи (1966–67), баш елми ишчи (1968–73), лабораторийа мцдири (1974–99), АРДНШ-нин Комплекс Эеоложи Кяшфиййат вя Топографийа Идарясинин еколожи тядгигатлар експедисийасында (1999–2005), “Азяреколоэийасервис” Идарясиндя (2005–2006) щидробиолог ишлямиш, 2006 илдян АРДНШ-нин Еколоэийа Идарясиндя щямин вязифядя чалышыр. Тядгигатлары Хязяр дянизинин биолоэийасына, перифитонун, бентосун вя планктонун еколоэийасына, онурьасыз щейванлар цзяриндя екотоксиколожи биотестляря щяср олунмушдур. 60-дан артыг елми ясярин вя бир монографийанын мцяллифидир.
  Я с я р и: Биология современного Каспия
  (Я.Н. Гасымовла бирликдя). Б., 1983.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAĞIROV RAUF Mömin oğlu 

  БАЬЫРОВ Рауф Мюмин оьлу (д.6.12.1938, Бакы) – Азярб. щидробиологу, биолоэийа е.д. (1990). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). АМЕА-нын Зоолоэийа Ин-тунда кичик елми ишчи (1966–67), баш елми ишчи (1968–73), лабораторийа мцдири (1974–99), АРДНШ-нин Комплекс Эеоложи Кяшфиййат вя Топографийа Идарясинин еколожи тядгигатлар експедисийасында (1999–2005), “Азяреколоэийасервис” Идарясиндя (2005–2006) щидробиолог ишлямиш, 2006 илдян АРДНШ-нин Еколоэийа Идарясиндя щямин вязифядя чалышыр. Тядгигатлары Хязяр дянизинин биолоэийасына, перифитонун, бентосун вя планктонун еколоэийасына, онурьасыз щейванлар цзяриндя екотоксиколожи биотестляря щяср олунмушдур. 60-дан артыг елми ясярин вя бир монографийанын мцяллифидир.
  Я с я р и: Биология современного Каспия
  (Я.Н. Гасымовла бирликдя). Б., 1983.

  BAĞIROV RAUF Mömin oğlu 

  БАЬЫРОВ Рауф Мюмин оьлу (д.6.12.1938, Бакы) – Азярб. щидробиологу, биолоэийа е.д. (1990). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). АМЕА-нын Зоолоэийа Ин-тунда кичик елми ишчи (1966–67), баш елми ишчи (1968–73), лабораторийа мцдири (1974–99), АРДНШ-нин Комплекс Эеоложи Кяшфиййат вя Топографийа Идарясинин еколожи тядгигатлар експедисийасында (1999–2005), “Азяреколоэийасервис” Идарясиндя (2005–2006) щидробиолог ишлямиш, 2006 илдян АРДНШ-нин Еколоэийа Идарясиндя щямин вязифядя чалышыр. Тядгигатлары Хязяр дянизинин биолоэийасына, перифитонун, бентосун вя планктонун еколоэийасына, онурьасыз щейванлар цзяриндя екотоксиколожи биотестляря щяср олунмушдур. 60-дан артыг елми ясярин вя бир монографийанын мцяллифидир.
  Я с я р и: Биология современного Каспия
  (Я.Н. Гасымовла бирликдя). Б., 1983.