Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  AXUNDOV ƏLİ

  АХУНДОВ Яли Ялясэяр оьлу (д.1.10.1942, Газахыстан, Караганда вил.) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (2009). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1967). АМЕА-нын Нефт-Кимйа Просесляри Ин-да ишлямиш (1972–85), 1985 илдян Кимйа Проблемляри Ин-да апарыъы елми ишчи вязифясиндя ъалышыр. Ясас тядгигатлары карбощидроэенлярин каталитик оксидляшдириъи дещидроэенляшмяси просесляринин рийази моделляшдирилмяси, лайищяляндирмя мярщялясиндя оптимал апарат тяртибаты сащясиндядир. 83-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  AXUNDOV ƏLİ

  АХУНДОВ Яли Ялясэяр оьлу (д.1.10.1942, Газахыстан, Караганда вил.) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (2009). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1967). АМЕА-нын Нефт-Кимйа Просесляри Ин-да ишлямиш (1972–85), 1985 илдян Кимйа Проблемляри Ин-да апарыъы елми ишчи вязифясиндя ъалышыр. Ясас тядгигатлары карбощидроэенлярин каталитик оксидляшдириъи дещидроэенляшмяси просесляринин рийази моделляшдирилмяси, лайищяляндирмя мярщялясиндя оптимал апарат тяртибаты сащясиндядир. 83-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

  AXUNDOV ƏLİ

  АХУНДОВ Яли Ялясэяр оьлу (д.1.10.1942, Газахыстан, Караганда вил.) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (2009). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1967). АМЕА-нын Нефт-Кимйа Просесляри Ин-да ишлямиш (1972–85), 1985 илдян Кимйа Проблемляри Ин-да апарыъы елми ишчи вязифясиндя ъалышыр. Ясас тядгигатлары карбощидроэенлярин каталитик оксидляшдириъи дещидроэенляшмяси просесляринин рийази моделляшдирилмяси, лайищяляндирмя мярщялясиндя оптимал апарат тяртибаты сащясиндядир. 83-дян чох елми ясярин мцяллифидир.