Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BABAYEVA ELMİRA

  БАБАЙЕВА Елмира Рамиз гызы (д.2.4.1975, Бакы) – Азярб. идманчысы. Карате цзря СКИФ версийасына эюря Аврасийа (1999, Азярб.) вя WСКФ версийасына эюря икигат Авропа (2004,Украйна; 2005, Тцркийя) чемпиону, дцнйа чемпионатынын бцрцнъ (2000, Индонезийа; 2007, Йапонийа) мцкафатчысы, Дцнйа кубокунун галиби (2008, Исвеч) олмушдур.

                                        

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BABAYEVA ELMİRA

  БАБАЙЕВА Елмира Рамиз гызы (д.2.4.1975, Бакы) – Азярб. идманчысы. Карате цзря СКИФ версийасына эюря Аврасийа (1999, Азярб.) вя WСКФ версийасына эюря икигат Авропа (2004,Украйна; 2005, Тцркийя) чемпиону, дцнйа чемпионатынын бцрцнъ (2000, Индонезийа; 2007, Йапонийа) мцкафатчысы, Дцнйа кубокунун галиби (2008, Исвеч) олмушдур.

                                        

  BABAYEVA ELMİRA

  БАБАЙЕВА Елмира Рамиз гызы (д.2.4.1975, Бакы) – Азярб. идманчысы. Карате цзря СКИФ версийасына эюря Аврасийа (1999, Азярб.) вя WСКФ версийасына эюря икигат Авропа (2004,Украйна; 2005, Тцркийя) чемпиону, дцнйа чемпионатынын бцрцнъ (2000, Индонезийа; 2007, Йапонийа) мцкафатчысы, Дцнйа кубокунун галиби (2008, Исвеч) олмушдур.