Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏMALƏDDİN ƏRDƏBİLİ


  ЪЯМАЛЯДДИН ЯРДЯБИЛИ Йусиф ибн Ибращим (?, Ярдябил – 1397) – Азярб. алими вя щцгугшцнасы (фягищ). Мцсялман щцгугунун (фигщин) дярин билиъиси иди. Тябриз, Гязвин вя с. шящярлярдя тящсил алмыш, сонра Ярдябиля гайытмышдыр. Азярб. щцгугшцнас алими вя шаири Ябдцлкярим Ряфи Гязвининин (ю. 1226) давамчысы олмушдур. Шафии щцгуг мяктябинин сон эюркямли нцмайяндясидир. Ясярляри Орта Асийадан Мисирядяк йайылмыш, 19 ясрин сонунадяк шафии щцгугшцнас вя щакимляринин ясас мцраъият мянбяйи олмушдур. Онун “Ял-январ ли-ямял ял-ябрар” (“Доьручуларын ямялляри цчцн ишыг”) ясяриня 15–19 ясрлярдя чохлу шярщ, щашийя, тялигя вя изащ йазылмышдыр. Ъ.Я.-нин “Ял-Язщар” (“Чичякляр”), “Ял- Фяраиз” (“Вярясялик”) вя с. ясярляри орта ясрляр фигщинин мараглы абидяляриндяндир. Ясярляринин ялйазма нцсхяляри АМЕА- нын М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда, еляъя дя Парис Милли китабханасы, Мисир Милли китабханасы (Гащиря), Крал Сяуд ун- тинин китабханасы (Яр-Рийад) вя с. йерлярдя сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏMALƏDDİN ƏRDƏBİLİ


  ЪЯМАЛЯДДИН ЯРДЯБИЛИ Йусиф ибн Ибращим (?, Ярдябил – 1397) – Азярб. алими вя щцгугшцнасы (фягищ). Мцсялман щцгугунун (фигщин) дярин билиъиси иди. Тябриз, Гязвин вя с. шящярлярдя тящсил алмыш, сонра Ярдябиля гайытмышдыр. Азярб. щцгугшцнас алими вя шаири Ябдцлкярим Ряфи Гязвининин (ю. 1226) давамчысы олмушдур. Шафии щцгуг мяктябинин сон эюркямли нцмайяндясидир. Ясярляри Орта Асийадан Мисирядяк йайылмыш, 19 ясрин сонунадяк шафии щцгугшцнас вя щакимляринин ясас мцраъият мянбяйи олмушдур. Онун “Ял-январ ли-ямял ял-ябрар” (“Доьручуларын ямялляри цчцн ишыг”) ясяриня 15–19 ясрлярдя чохлу шярщ, щашийя, тялигя вя изащ йазылмышдыр. Ъ.Я.-нин “Ял-Язщар” (“Чичякляр”), “Ял- Фяраиз” (“Вярясялик”) вя с. ясярляри орта ясрляр фигщинин мараглы абидяляриндяндир. Ясярляринин ялйазма нцсхяляри АМЕА- нын М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда, еляъя дя Парис Милли китабханасы, Мисир Милли китабханасы (Гащиря), Крал Сяуд ун- тинин китабханасы (Яр-Рийад) вя с. йерлярдя сахланылыр.

  CƏMALƏDDİN ƏRDƏBİLİ


  ЪЯМАЛЯДДИН ЯРДЯБИЛИ Йусиф ибн Ибращим (?, Ярдябил – 1397) – Азярб. алими вя щцгугшцнасы (фягищ). Мцсялман щцгугунун (фигщин) дярин билиъиси иди. Тябриз, Гязвин вя с. шящярлярдя тящсил алмыш, сонра Ярдябиля гайытмышдыр. Азярб. щцгугшцнас алими вя шаири Ябдцлкярим Ряфи Гязвининин (ю. 1226) давамчысы олмушдур. Шафии щцгуг мяктябинин сон эюркямли нцмайяндясидир. Ясярляри Орта Асийадан Мисирядяк йайылмыш, 19 ясрин сонунадяк шафии щцгугшцнас вя щакимляринин ясас мцраъият мянбяйи олмушдур. Онун “Ял-январ ли-ямял ял-ябрар” (“Доьручуларын ямялляри цчцн ишыг”) ясяриня 15–19 ясрлярдя чохлу шярщ, щашийя, тялигя вя изащ йазылмышдыр. Ъ.Я.-нин “Ял-Язщар” (“Чичякляр”), “Ял- Фяраиз” (“Вярясялик”) вя с. ясярляри орта ясрляр фигщинин мараглы абидяляриндяндир. Ясярляринин ялйазма нцсхяляри АМЕА- нын М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда, еляъя дя Парис Милли китабханасы, Мисир Милли китабханасы (Гащиря), Крал Сяуд ун- тинин китабханасы (Яр-Рийад) вя с. йерлярдя сахланылыр.