Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏR-PRESS"

  АЗЯРПРЕСС– Бакыда 1998 илдян фяалиййят эюстярян информасийа аэентлийи. Хябярляри рус вя инэ. дилляриндя чап вя електрон версийаларында йайыр. “ДАИЛЙ НЕWS” аналитик хябяр бцллетени (эцндя ики дяфя) вя Хязяр нефтинин проблемляриня даир мялуматлары йайан “ОИЛ & ЭАС” адлы хцсуси аналитик хябяр бурахылышы няшр едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏR-PRESS"

  АЗЯРПРЕСС– Бакыда 1998 илдян фяалиййят эюстярян информасийа аэентлийи. Хябярляри рус вя инэ. дилляриндя чап вя електрон версийаларында йайыр. “ДАИЛЙ НЕWS” аналитик хябяр бцллетени (эцндя ики дяфя) вя Хязяр нефтинин проблемляриня даир мялуматлары йайан “ОИЛ & ЭАС” адлы хцсуси аналитик хябяр бурахылышы няшр едир.

  "AZƏR-PRESS"

  АЗЯРПРЕСС– Бакыда 1998 илдян фяалиййят эюстярян информасийа аэентлийи. Хябярляри рус вя инэ. дилляриндя чап вя електрон версийаларында йайыр. “ДАИЛЙ НЕWS” аналитик хябяр бцллетени (эцндя ики дяфя) вя Хязяр нефтинин проблемляриня даир мялуматлары йайан “ОИЛ & ЭАС” адлы хцсуси аналитик хябяр бурахылышы няшр едир.