Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏMAYEL ƏMİN


  ЪЯМАЙЕЛ Ямин (д. 1942, Бикфайя) – Ливан дювлят хадими. 1970 илдя миллят вякили сечилмишдир Гардашы Б. Ъямайелин юлдцрцлмясиндян сонра юлкя президенти (1982, сентйабр) олмушдур. Миллятчи олан Ъ. юлкясинин динамик эцввяляринин бирляшмяси вя хариъи гцввялярин юлкядян сыхышдырылмасы цчцн чалышырды. Бейнялхалг алямдян дястяк эюзляйян Ъ. Исраил силащлы гцввяляринин Ливандан эери чякилмяси цчцн 1982 илин декабрында Исраил щюкумяти иля эюрцшляр кечирмишди. Исвечрядя “Бейнялхалг сцлщ конфрансынын” кечирилмясинин вя Ливанда сцлщцн бяргярар олмасынын тяшяббцскары олмушдур. Сурийа вя онун Ливандакы мцттяфигляри иля компромися наил олмаьа чалышмышдыр. 1988 илдя президентлик мцддяти битдикдян сонра истефа вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏMAYEL ƏMİN


  ЪЯМАЙЕЛ Ямин (д. 1942, Бикфайя) – Ливан дювлят хадими. 1970 илдя миллят вякили сечилмишдир Гардашы Б. Ъямайелин юлдцрцлмясиндян сонра юлкя президенти (1982, сентйабр) олмушдур. Миллятчи олан Ъ. юлкясинин динамик эцввяляринин бирляшмяси вя хариъи гцввялярин юлкядян сыхышдырылмасы цчцн чалышырды. Бейнялхалг алямдян дястяк эюзляйян Ъ. Исраил силащлы гцввяляринин Ливандан эери чякилмяси цчцн 1982 илин декабрында Исраил щюкумяти иля эюрцшляр кечирмишди. Исвечрядя “Бейнялхалг сцлщ конфрансынын” кечирилмясинин вя Ливанда сцлщцн бяргярар олмасынын тяшяббцскары олмушдур. Сурийа вя онун Ливандакы мцттяфигляри иля компромися наил олмаьа чалышмышдыр. 1988 илдя президентлик мцддяти битдикдян сонра истефа вермишдир.

  CƏMAYEL ƏMİN


  ЪЯМАЙЕЛ Ямин (д. 1942, Бикфайя) – Ливан дювлят хадими. 1970 илдя миллят вякили сечилмишдир Гардашы Б. Ъямайелин юлдцрцлмясиндян сонра юлкя президенти (1982, сентйабр) олмушдур. Миллятчи олан Ъ. юлкясинин динамик эцввяляринин бирляшмяси вя хариъи гцввялярин юлкядян сыхышдырылмасы цчцн чалышырды. Бейнялхалг алямдян дястяк эюзляйян Ъ. Исраил силащлы гцввяляринин Ливандан эери чякилмяси цчцн 1982 илин декабрында Исраил щюкумяти иля эюрцшляр кечирмишди. Исвечрядя “Бейнялхалг сцлщ конфрансынын” кечирилмясинин вя Ливанда сцлщцн бяргярар олмасынын тяшяббцскары олмушдур. Сурийа вя онун Ливандакы мцттяфигляри иля компромися наил олмаьа чалышмышдыр. 1988 илдя президентлик мцддяти битдикдян сонра истефа вермишдир.