Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZIX

  АЗЫХ  –  Азярб.  Респ.  Хоъавянд  р-нунда кянд. Азых  я.д.-нин  (Азых,  Зоьалбулаг к.ляри  дахилдир)  мяркязи.  Р-н мяркязиндян 24 км ъ.-г.-дя, Гарабаь силсилясинин шм.ш.  йамаъында,  Гуручайын  сол  сащилиндядир.  Ящ.    580   (2008);  цзцмчцлцк, якинчилик вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб,  мядяниййят  еви,  клуб,  хястяхана вар. Азых маьарасы А.к. йахынлыьындадыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZIX

  АЗЫХ  –  Азярб.  Респ.  Хоъавянд  р-нунда кянд. Азых  я.д.-нин  (Азых,  Зоьалбулаг к.ляри  дахилдир)  мяркязи.  Р-н мяркязиндян 24 км ъ.-г.-дя, Гарабаь силсилясинин шм.ш.  йамаъында,  Гуручайын  сол  сащилиндядир.  Ящ.    580   (2008);  цзцмчцлцк, якинчилик вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб,  мядяниййят  еви,  клуб,  хястяхана вар. Азых маьарасы А.к. йахынлыьындадыр.

  AZIX

  АЗЫХ  –  Азярб.  Респ.  Хоъавянд  р-нунда кянд. Азых  я.д.-нин  (Азых,  Зоьалбулаг к.ляри  дахилдир)  мяркязи.  Р-н мяркязиндян 24 км ъ.-г.-дя, Гарабаь силсилясинин шм.ш.  йамаъында,  Гуручайын  сол  сащилиндядир.  Ящ.    580   (2008);  цзцмчцлцк, якинчилик вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб,  мядяниййят  еви,  клуб,  хястяхана вар. Азых маьарасы А.к. йахынлыьындадыр.