Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZİDLƏR

  АЗИДЛЯР азид туршусунун (ЩН3) тюрямяляри. Цзви азидляря ( цмуми формулу Р Н3, Р–цзви радикал) вя метал азидляриня (цмуми формулу М(Н3)н, М– оксидляшмя дяряъяси  н олан  метал) айрылыр.

  Цзви А. цзви щялледиъилярдя йахшы, суда  пис щялл олур; тяркибиндя щалоэен олан алифатик вя ароматик бирляшмялярин натриумазидля гаршылыглы тясириндян алыныр. Цзви А. сцртцнмядян, зярбядян, гыздырылдыгда  вя йа ишыьын тясириндян партлайыр; партлайыъы маддяляр вя енержитутумлу тяркиблярин компонентляри кими тятбиг едилир. Тяркибиндя азид азотунун  кцтляъя  20%-дян ашаьы олдуьу цзви А.-ля тямас тящлцкясиздир вя онлардан биоложи актив маддяляр кими, еляъя дя аминлярин, изосианатларын, пептидлярин, щетеротсиклик бирляшмялярин синтезиндя истифадя едилир.

  Метал А.-и гейри-цзви маддялярдир, азид туршусунун ЩН3 дузларыдыр; гяляви, гяляви-торпаг, бязи кечид олмайан (Ал, Эа, Ин, Би вя с.) вя кечид (Ъу, Ау  вя с.) металларын А.-и мялумдур. Гяляви, гяляви-торпаг металларын А.-и диэяр металларын А.-индян даща давамлыдыр; суда вя полйар щялледиъилярдя щялл олур. Аьыр металларын (Ъу, Аэ, Ъд, Щэ, Тл, Пб) А.-и суда щялл олмур. Металларын А.-и гыздырылдыгда, щямчинин сцртцнмядян, зярбядян, оксидляшдириъилярин вя с. тясириндян Н2 вя метала парчаланыр (адятян, партлайышла). Щяллолмайан метал А.-и метал нитратларынын натриум-азидля, щяллолан метал А.-и ися ЩН3-ля  гаршылыглы  тясириндян алыныр. НаН3 азот щеми-оксиддян Н2О вя натриум-амиддян НаНЩ2 синтез  олунур. Аьыр металларын А.-и, башлыъа олараг, гурьушун азиди инисиаторлашдырыъы партлайыъы маддяляр кими истифадя едилир. Метал А.-и азот эенератору, цзви синтез реаэенти, фотоматериал компонентляри кими тятбиг олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZİDLƏR

  АЗИДЛЯР азид туршусунун (ЩН3) тюрямяляри. Цзви азидляря ( цмуми формулу Р Н3, Р–цзви радикал) вя метал азидляриня (цмуми формулу М(Н3)н, М– оксидляшмя дяряъяси  н олан  метал) айрылыр.

  Цзви А. цзви щялледиъилярдя йахшы, суда  пис щялл олур; тяркибиндя щалоэен олан алифатик вя ароматик бирляшмялярин натриумазидля гаршылыглы тясириндян алыныр. Цзви А. сцртцнмядян, зярбядян, гыздырылдыгда  вя йа ишыьын тясириндян партлайыр; партлайыъы маддяляр вя енержитутумлу тяркиблярин компонентляри кими тятбиг едилир. Тяркибиндя азид азотунун  кцтляъя  20%-дян ашаьы олдуьу цзви А.-ля тямас тящлцкясиздир вя онлардан биоложи актив маддяляр кими, еляъя дя аминлярин, изосианатларын, пептидлярин, щетеротсиклик бирляшмялярин синтезиндя истифадя едилир.

  Метал А.-и гейри-цзви маддялярдир, азид туршусунун ЩН3 дузларыдыр; гяляви, гяляви-торпаг, бязи кечид олмайан (Ал, Эа, Ин, Би вя с.) вя кечид (Ъу, Ау  вя с.) металларын А.-и мялумдур. Гяляви, гяляви-торпаг металларын А.-и диэяр металларын А.-индян даща давамлыдыр; суда вя полйар щялледиъилярдя щялл олур. Аьыр металларын (Ъу, Аэ, Ъд, Щэ, Тл, Пб) А.-и суда щялл олмур. Металларын А.-и гыздырылдыгда, щямчинин сцртцнмядян, зярбядян, оксидляшдириъилярин вя с. тясириндян Н2 вя метала парчаланыр (адятян, партлайышла). Щяллолмайан метал А.-и метал нитратларынын натриум-азидля, щяллолан метал А.-и ися ЩН3-ля  гаршылыглы  тясириндян алыныр. НаН3 азот щеми-оксиддян Н2О вя натриум-амиддян НаНЩ2 синтез  олунур. Аьыр металларын А.-и, башлыъа олараг, гурьушун азиди инисиаторлашдырыъы партлайыъы маддяляр кими истифадя едилир. Метал А.-и азот эенератору, цзви синтез реаэенти, фотоматериал компонентляри кими тятбиг олунур.

  AZİDLƏR

  АЗИДЛЯР азид туршусунун (ЩН3) тюрямяляри. Цзви азидляря ( цмуми формулу Р Н3, Р–цзви радикал) вя метал азидляриня (цмуми формулу М(Н3)н, М– оксидляшмя дяряъяси  н олан  метал) айрылыр.

  Цзви А. цзви щялледиъилярдя йахшы, суда  пис щялл олур; тяркибиндя щалоэен олан алифатик вя ароматик бирляшмялярин натриумазидля гаршылыглы тясириндян алыныр. Цзви А. сцртцнмядян, зярбядян, гыздырылдыгда  вя йа ишыьын тясириндян партлайыр; партлайыъы маддяляр вя енержитутумлу тяркиблярин компонентляри кими тятбиг едилир. Тяркибиндя азид азотунун  кцтляъя  20%-дян ашаьы олдуьу цзви А.-ля тямас тящлцкясиздир вя онлардан биоложи актив маддяляр кими, еляъя дя аминлярин, изосианатларын, пептидлярин, щетеротсиклик бирляшмялярин синтезиндя истифадя едилир.

  Метал А.-и гейри-цзви маддялярдир, азид туршусунун ЩН3 дузларыдыр; гяляви, гяляви-торпаг, бязи кечид олмайан (Ал, Эа, Ин, Би вя с.) вя кечид (Ъу, Ау  вя с.) металларын А.-и мялумдур. Гяляви, гяляви-торпаг металларын А.-и диэяр металларын А.-индян даща давамлыдыр; суда вя полйар щялледиъилярдя щялл олур. Аьыр металларын (Ъу, Аэ, Ъд, Щэ, Тл, Пб) А.-и суда щялл олмур. Металларын А.-и гыздырылдыгда, щямчинин сцртцнмядян, зярбядян, оксидляшдириъилярин вя с. тясириндян Н2 вя метала парчаланыр (адятян, партлайышла). Щяллолмайан метал А.-и метал нитратларынын натриум-азидля, щяллолан метал А.-и ися ЩН3-ля  гаршылыглы  тясириндян алыныр. НаН3 азот щеми-оксиддян Н2О вя натриум-амиддян НаНЩ2 синтез  олунур. Аьыр металларын А.-и, башлыъа олараг, гурьушун азиди инисиаторлашдырыъы партлайыъы маддяляр кими истифадя едилир. Метал А.-и азот эенератору, цзви синтез реаэенти, фотоматериал компонентляри кими тятбиг олунур.