Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏMİL BUSEYNƏ


  ЪЯМИЛ БУСЕЙНЯ, Ябу Ямир Ъямил ибн Абдуллащ (?, Щиъаз, Вади ял-Гура – 701, Мисир) – яряб шаири. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Ямиси гызы Бусейняйя йаздыьы севэи шеирляри иля “Ъ.Б.” кими мяшщурлашмышдыр. Бусейнянин аиляси тяряфиндян тящдидляря мяруз галмыш, бир мцддят Йямяндя, Сурийада, Вади ял-Гурада йашамыш, сонра Мисиря эетмишдир. Шеирляриндяки тяхяййцл эцъцня, ифадя садялийиня, сямими дуйьуларын тясвириня эюря Ъ.Б. платоник мящяббяти тяряннцм едян яряб шаирляри арасында хцсуси йер тутур. Сюзляриня няьмяляр гошулмуш, узун мцддят Ямяви вя Аббаси сарайларында ифа олунмушдур. Ряъяз, фяхриййя вя щяъвляр дя йазмышдыр. Ясасян, шаир Кцсеййир Уззянин дилиндян йазыйа алынмыш шеирляри Бейрутда (1934, 1953), Гащирядя (1958) диван шяклиндя чап олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏMİL BUSEYNƏ


  ЪЯМИЛ БУСЕЙНЯ, Ябу Ямир Ъямил ибн Абдуллащ (?, Щиъаз, Вади ял-Гура – 701, Мисир) – яряб шаири. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Ямиси гызы Бусейняйя йаздыьы севэи шеирляри иля “Ъ.Б.” кими мяшщурлашмышдыр. Бусейнянин аиляси тяряфиндян тящдидляря мяруз галмыш, бир мцддят Йямяндя, Сурийада, Вади ял-Гурада йашамыш, сонра Мисиря эетмишдир. Шеирляриндяки тяхяййцл эцъцня, ифадя садялийиня, сямими дуйьуларын тясвириня эюря Ъ.Б. платоник мящяббяти тяряннцм едян яряб шаирляри арасында хцсуси йер тутур. Сюзляриня няьмяляр гошулмуш, узун мцддят Ямяви вя Аббаси сарайларында ифа олунмушдур. Ряъяз, фяхриййя вя щяъвляр дя йазмышдыр. Ясасян, шаир Кцсеййир Уззянин дилиндян йазыйа алынмыш шеирляри Бейрутда (1934, 1953), Гащирядя (1958) диван шяклиндя чап олунмушдур.

  CƏMİL BUSEYNƏ


  ЪЯМИЛ БУСЕЙНЯ, Ябу Ямир Ъямил ибн Абдуллащ (?, Щиъаз, Вади ял-Гура – 701, Мисир) – яряб шаири. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Ямиси гызы Бусейняйя йаздыьы севэи шеирляри иля “Ъ.Б.” кими мяшщурлашмышдыр. Бусейнянин аиляси тяряфиндян тящдидляря мяруз галмыш, бир мцддят Йямяндя, Сурийада, Вади ял-Гурада йашамыш, сонра Мисиря эетмишдир. Шеирляриндяки тяхяййцл эцъцня, ифадя садялийиня, сямими дуйьуларын тясвириня эюря Ъ.Б. платоник мящяббяти тяряннцм едян яряб шаирляри арасында хцсуси йер тутур. Сюзляриня няьмяляр гошулмуш, узун мцддят Ямяви вя Аббаси сарайларында ифа олунмушдур. Ряъяз, фяхриййя вя щяъвляр дя йазмышдыр. Ясасян, шаир Кцсеййир Уззянин дилиндян йазыйа алынмыш шеирляри Бейрутда (1934, 1953), Гащирядя (1958) диван шяклиндя чап олунмушдур.