Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZİMUT

  ÁЗИМУТ  (яр.  –  яс-сцмут; – яс-сямт сюзцнцн ъями;  йол, сямт, истигамят) – мцшащидя нюгтясиндян вя эюй (вя йа Йер) ъисминдян кечян шагули мцстяви иля щямин нюгтянин меридиан мцстявиси арасындакы буъаг. А. саат ягряби истигамятиндя шм. нюгтясиндян ш.-я вя г.-я (астрономийада бязян ъ. нюгтясиндян г.-я) доьру 0°-дян 360°-йядяк щесабланыр. Астрономик (щягиги), эеодезик вя магнит А.-лары мювъуддур. Биринъидя щесабламалар астрономик меридиандан, икинъидя эеодезик меридиандан, цчцнъцдя ися магнит меридианындан апарылыр. Астрономик вя эеодезик А.ларын гиймятляри бир-бириндян аз фярглянир (бир нечя сан), магнит А.-у ися щягиги А.дан магнит ягрябинин мейиллийи гиймяти иля  фярглянир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZİMUT

  ÁЗИМУТ  (яр.  –  яс-сцмут; – яс-сямт сюзцнцн ъями;  йол, сямт, истигамят) – мцшащидя нюгтясиндян вя эюй (вя йа Йер) ъисминдян кечян шагули мцстяви иля щямин нюгтянин меридиан мцстявиси арасындакы буъаг. А. саат ягряби истигамятиндя шм. нюгтясиндян ш.-я вя г.-я (астрономийада бязян ъ. нюгтясиндян г.-я) доьру 0°-дян 360°-йядяк щесабланыр. Астрономик (щягиги), эеодезик вя магнит А.-лары мювъуддур. Биринъидя щесабламалар астрономик меридиандан, икинъидя эеодезик меридиандан, цчцнъцдя ися магнит меридианындан апарылыр. Астрономик вя эеодезик А.ларын гиймятляри бир-бириндян аз фярглянир (бир нечя сан), магнит А.-у ися щягиги А.дан магнит ягрябинин мейиллийи гиймяти иля  фярглянир.

  AZİMUT

  ÁЗИМУТ  (яр.  –  яс-сцмут; – яс-сямт сюзцнцн ъями;  йол, сямт, истигамят) – мцшащидя нюгтясиндян вя эюй (вя йа Йер) ъисминдян кечян шагули мцстяви иля щямин нюгтянин меридиан мцстявиси арасындакы буъаг. А. саат ягряби истигамятиндя шм. нюгтясиндян ш.-я вя г.-я (астрономийада бязян ъ. нюгтясиндян г.-я) доьру 0°-дян 360°-йядяк щесабланыр. Астрономик (щягиги), эеодезик вя магнит А.-лары мювъуддур. Биринъидя щесабламалар астрономик меридиандан, икинъидя эеодезик меридиандан, цчцнъцдя ися магнит меридианындан апарылыр. Астрономик вя эеодезик А.ларын гиймятляри бир-бириндян аз фярглянир (бир нечя сан), магнит А.-у ися щягиги А.дан магнит ягрябинин мейиллийи гиймяти иля  фярглянир.