Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZİNLƏR

  АЗИНЛЯР – 1) тсиклиндя ян азы ики щетероатом вя онлардан щеч олмаса бири азот олан алтыцзвлц щетеротсиклик бирляшмяляр; А.-я щямчинин тяркибиндя азин тсикли олан конденсляшмиш политсиклик бирляшмяляр дя аиддир. Диазинляр (мяс., пиримидин, пиразин), триазинляр вя тетразинляр щетероароматик бирляшмялярин хассяляриня маликдир: асанлыгла нуклеофил явязетмя реаксийаларына дахил олур, зяиф ясаси хасся эюстярир вя тсиклин ачылмасы иля эедян реаксийаларда иштирак едир. Оксазинляр (тсиклдя оксиэен вя азот атомларыны сахлайыр) вя тиазинляр (кцкцрд вя азот атомларыны сахлайыр) ароматиклийя малик дейилдир.

  А.-ин тюрямяляриня (Б1 вя Б2 витаминляри) тябиятдя раст эялинир; бязи синтетик тюрямяляриндян дярман препаратлары (лцминал), бойаг маддяляри (бах Диазин бойаг маддяляри) кими истифадя едилир. 2) Карбонил бирляшмяляринин щидразинля гаршылыглы тясириндян алынан вя цмуми формулу РР′Ъ=Н–Н=ЪР′Р олан (Р вя Р′ – щидроэен атому вя йа цзви радикалдыр) щидразин тюрямяляри; бах щямчинин Щидразинин цзви тюрямяляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZİNLƏR

  АЗИНЛЯР – 1) тсиклиндя ян азы ики щетероатом вя онлардан щеч олмаса бири азот олан алтыцзвлц щетеротсиклик бирляшмяляр; А.-я щямчинин тяркибиндя азин тсикли олан конденсляшмиш политсиклик бирляшмяляр дя аиддир. Диазинляр (мяс., пиримидин, пиразин), триазинляр вя тетразинляр щетероароматик бирляшмялярин хассяляриня маликдир: асанлыгла нуклеофил явязетмя реаксийаларына дахил олур, зяиф ясаси хасся эюстярир вя тсиклин ачылмасы иля эедян реаксийаларда иштирак едир. Оксазинляр (тсиклдя оксиэен вя азот атомларыны сахлайыр) вя тиазинляр (кцкцрд вя азот атомларыны сахлайыр) ароматиклийя малик дейилдир.

  А.-ин тюрямяляриня (Б1 вя Б2 витаминляри) тябиятдя раст эялинир; бязи синтетик тюрямяляриндян дярман препаратлары (лцминал), бойаг маддяляри (бах Диазин бойаг маддяляри) кими истифадя едилир. 2) Карбонил бирляшмяляринин щидразинля гаршылыглы тясириндян алынан вя цмуми формулу РР′Ъ=Н–Н=ЪР′Р олан (Р вя Р′ – щидроэен атому вя йа цзви радикалдыр) щидразин тюрямяляри; бах щямчинин Щидразинин цзви тюрямяляри.

  AZİNLƏR

  АЗИНЛЯР – 1) тсиклиндя ян азы ики щетероатом вя онлардан щеч олмаса бири азот олан алтыцзвлц щетеротсиклик бирляшмяляр; А.-я щямчинин тяркибиндя азин тсикли олан конденсляшмиш политсиклик бирляшмяляр дя аиддир. Диазинляр (мяс., пиримидин, пиразин), триазинляр вя тетразинляр щетероароматик бирляшмялярин хассяляриня маликдир: асанлыгла нуклеофил явязетмя реаксийаларына дахил олур, зяиф ясаси хасся эюстярир вя тсиклин ачылмасы иля эедян реаксийаларда иштирак едир. Оксазинляр (тсиклдя оксиэен вя азот атомларыны сахлайыр) вя тиазинляр (кцкцрд вя азот атомларыны сахлайыр) ароматиклийя малик дейилдир.

  А.-ин тюрямяляриня (Б1 вя Б2 витаминляри) тябиятдя раст эялинир; бязи синтетик тюрямяляриндян дярман препаратлары (лцминал), бойаг маддяляри (бах Диазин бойаг маддяляри) кими истифадя едилир. 2) Карбонил бирляшмяляринин щидразинля гаршылыглы тясириндян алынан вя цмуми формулу РР′Ъ=Н–Н=ЪР′Р олан (Р вя Р′ – щидроэен атому вя йа цзви радикалдыр) щидразин тюрямяляри; бах щямчинин Щидразинин цзви тюрямяляри.