Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZQILLI QURDLAR

  AZQILLI QURDLAR (Оliqochoeta), azqыllыlar, oliqoxetlяr – hяlqяви qurdlar sinfi. 5 минядяк нювц мялумдур. Уз. 20 см-ядяк олур. Bяdяnи seqmentlяrdяn (3–5-дян бир нечя йцзя гядяр) ibarяtdir. Barmaqlarы, параподийалары вя гялсямяляри редуксийайа уьрамышдыр. Duyьu orqanlarы zяif inkiшaf etmiшdir. Hermafroditdirlяr. Ciнsi чoxalmaqla yanaшы arxitomiya (qurdun 2 hissяyя bюlцnmяsi) формасы ilя qeyri-cinsi yolla da чoxalыr. Regenerasiya  qabiliyyяti  var. Яsasяn шirin sularda vя torpaqda (йаьыш гурдлары) yaшayыr; dяniz nюvlяri, parazit vя kommensallar da vardыr. Лил, детрит вя су биткиляри иля гидаланыр. Бязиляри йыртыъыдыр. Azяrb.-ыn daxili su hюvzяlяrindя 90 nюv oliqoxet tapыlmышdыr. Су олигохетляри чирклянмиш суларда кцтляви чохалыр. А. г. торпаьын мцнбитлийини артырыр, чиркли су щювзяляринин тямизлянмясиня сябяб олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZQILLI QURDLAR

  AZQILLI QURDLAR (Оliqochoeta), azqыllыlar, oliqoxetlяr – hяlqяви qurdlar sinfi. 5 минядяк нювц мялумдур. Уз. 20 см-ядяк олур. Bяdяnи seqmentlяrdяn (3–5-дян бир нечя йцзя гядяр) ibarяtdir. Barmaqlarы, параподийалары вя гялсямяляри редуксийайа уьрамышдыр. Duyьu orqanlarы zяif inkiшaf etmiшdir. Hermafroditdirlяr. Ciнsi чoxalmaqla yanaшы arxitomiya (qurdun 2 hissяyя bюlцnmяsi) формасы ilя qeyri-cinsi yolla da чoxalыr. Regenerasiya  qabiliyyяti  var. Яsasяn шirin sularda vя torpaqda (йаьыш гурдлары) yaшayыr; dяniz nюvlяri, parazit vя kommensallar da vardыr. Лил, детрит вя су биткиляри иля гидаланыр. Бязиляри йыртыъыдыр. Azяrb.-ыn daxili su hюvzяlяrindя 90 nюv oliqoxet tapыlmышdыr. Су олигохетляри чирклянмиш суларда кцтляви чохалыр. А. г. торпаьын мцнбитлийини артырыр, чиркли су щювзяляринин тямизлянмясиня сябяб олур.

  AZQILLI QURDLAR

  AZQILLI QURDLAR (Оliqochoeta), azqыllыlar, oliqoxetlяr – hяlqяви qurdlar sinfi. 5 минядяк нювц мялумдур. Уз. 20 см-ядяк олур. Bяdяnи seqmentlяrdяn (3–5-дян бир нечя йцзя гядяр) ibarяtdir. Barmaqlarы, параподийалары вя гялсямяляри редуксийайа уьрамышдыр. Duyьu orqanlarы zяif inkiшaf etmiшdir. Hermafroditdirlяr. Ciнsi чoxalmaqla yanaшы arxitomiya (qurdun 2 hissяyя bюlцnmяsi) формасы ilя qeyri-cinsi yolla da чoxalыr. Regenerasiya  qabiliyyяti  var. Яsasяn шirin sularda vя torpaqda (йаьыш гурдлары) yaшayыr; dяniz nюvlяri, parazit vя kommensallar da vardыr. Лил, детрит вя су биткиляри иля гидаланыр. Бязиляри йыртыъыдыр. Azяrb.-ыn daxili su hюvzяlяrindя 90 nюv oliqoxet tapыlmышdыr. Су олигохетляри чирклянмиш суларда кцтляви чохалыр. А. г. торпаьын мцнбитлийини артырыр, чиркли су щювзяляринин тямизлянмясиня сябяб олур.