Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏMİLLİNSKİ

  ЪЯМИЛЛИНСКИ Сямяд бяй (?–?) – Азярб. дювлят хадими. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) дюврцндя (1918–20) Гарабаь эен.-губернаторлуьу няздиндя Нахчыван бюлэясиня даир хцсуси тапшырыглар цзря мцвяккил олмуш, 1919 илин августунда Гярби Азярб.-ын (Нахчыван мащалынын) эен.-губернатору тяйин едилмишдир. Мянзил-гярарэащы яввял Ордубадда, сонра ися Нахчыванда иди. Ъ. бюлэянин идаря олунмасында, ермяни-дашнак силащлы дястяляриндян тямизлянмясиндя, ъари проблемлярин щяллиндя сяйляр эюстярмиш, гачгынларын йерляшдирилмяси вя тяминаты мясяляляриня бюйцк диггят йетирмишдир. Ъ. Нахчыван мащалы вя ятрафынын Ирандан мцдафияси, сонунъунун ермянипяряст сийасятинин дяф олунмасы сащясиндя мцщцм ишляр эюрмцшдцр. О, Иранын бюлэя иля баьлы ниййятлярини Нахчыван дийарыны АХЪ-дян айырмаг мягсядини эцдян инэилис сийасятинин астар цзц кими гиймятляндирирди. Мащалын идарячилийи иля ялагядар йерли сийаси гцввялярля (Кялбалы хан вя с.) йаранан фикир айрылыглары цзцндян 1920 ил февралын сонунда вязифясиндян эетмяк истяся дя, АХЪ-нин сцгутунадяк щямин
  вязифядя галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏMİLLİNSKİ

  ЪЯМИЛЛИНСКИ Сямяд бяй (?–?) – Азярб. дювлят хадими. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) дюврцндя (1918–20) Гарабаь эен.-губернаторлуьу няздиндя Нахчыван бюлэясиня даир хцсуси тапшырыглар цзря мцвяккил олмуш, 1919 илин августунда Гярби Азярб.-ын (Нахчыван мащалынын) эен.-губернатору тяйин едилмишдир. Мянзил-гярарэащы яввял Ордубадда, сонра ися Нахчыванда иди. Ъ. бюлэянин идаря олунмасында, ермяни-дашнак силащлы дястяляриндян тямизлянмясиндя, ъари проблемлярин щяллиндя сяйляр эюстярмиш, гачгынларын йерляшдирилмяси вя тяминаты мясяляляриня бюйцк диггят йетирмишдир. Ъ. Нахчыван мащалы вя ятрафынын Ирандан мцдафияси, сонунъунун ермянипяряст сийасятинин дяф олунмасы сащясиндя мцщцм ишляр эюрмцшдцр. О, Иранын бюлэя иля баьлы ниййятлярини Нахчыван дийарыны АХЪ-дян айырмаг мягсядини эцдян инэилис сийасятинин астар цзц кими гиймятляндирирди. Мащалын идарячилийи иля ялагядар йерли сийаси гцввялярля (Кялбалы хан вя с.) йаранан фикир айрылыглары цзцндян 1920 ил февралын сонунда вязифясиндян эетмяк истяся дя, АХЪ-нин сцгутунадяк щямин
  вязифядя галмышдыр.

  CƏMİLLİNSKİ

  ЪЯМИЛЛИНСКИ Сямяд бяй (?–?) – Азярб. дювлят хадими. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) дюврцндя (1918–20) Гарабаь эен.-губернаторлуьу няздиндя Нахчыван бюлэясиня даир хцсуси тапшырыглар цзря мцвяккил олмуш, 1919 илин августунда Гярби Азярб.-ын (Нахчыван мащалынын) эен.-губернатору тяйин едилмишдир. Мянзил-гярарэащы яввял Ордубадда, сонра ися Нахчыванда иди. Ъ. бюлэянин идаря олунмасында, ермяни-дашнак силащлы дястяляриндян тямизлянмясиндя, ъари проблемлярин щяллиндя сяйляр эюстярмиш, гачгынларын йерляшдирилмяси вя тяминаты мясяляляриня бюйцк диггят йетирмишдир. Ъ. Нахчыван мащалы вя ятрафынын Ирандан мцдафияси, сонунъунун ермянипяряст сийасятинин дяф олунмасы сащясиндя мцщцм ишляр эюрмцшдцр. О, Иранын бюлэя иля баьлы ниййятлярини Нахчыван дийарыны АХЪ-дян айырмаг мягсядини эцдян инэилис сийасятинин астар цзц кими гиймятляндирирди. Мащалын идарячилийи иля ялагядар йерли сийаси гцввялярля (Кялбалы хан вя с.) йаранан фикир айрылыглары цзцндян 1920 ил февралын сонунда вязифясиндян эетмяк истяся дя, АХЪ-нин сцгутунадяк щямин
  вязифядя галмышдыр.