Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİSTONİK

  АРИСТÓНИК (Άριστόνικος) (?– тягр. е.я.129) – Пергамда Рома щакимиййятиня гаршы цсйанын башчысы. II Евменин оьлу. III Аттал Пергамы ромалылара вясиййят етдикдян сонра е.я. 133–129 иллярдя Рома ялейщиня цсйан баш верди. Цсйана Пергам ш. ящалисинин бир щиссяси, Кичик Асийанын йунан шящярляри, Мисийанын даь ящалиси, фракийалылар, муздлу ясэяр вя гуллар гошулмушдулар. Цсйанчылар бцтцн инсанларын бярабяр олаъаьы “Эцняш дювляти” йаратмаг истяйирдиляр. 131 илдя Левки ш. йахынлыьында Рома леэионлары мяьлуб олсалар да, цсйан йатырлды вя е.я. 129 илдя Стратоникейа (Карийа) ятрафында эедян дюйцшдя А. ясир дцшяряк Ромайа апарылды вя едам едилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİSTONİK

  АРИСТÓНИК (Άριστόνικος) (?– тягр. е.я.129) – Пергамда Рома щакимиййятиня гаршы цсйанын башчысы. II Евменин оьлу. III Аттал Пергамы ромалылара вясиййят етдикдян сонра е.я. 133–129 иллярдя Рома ялейщиня цсйан баш верди. Цсйана Пергам ш. ящалисинин бир щиссяси, Кичик Асийанын йунан шящярляри, Мисийанын даь ящалиси, фракийалылар, муздлу ясэяр вя гуллар гошулмушдулар. Цсйанчылар бцтцн инсанларын бярабяр олаъаьы “Эцняш дювляти” йаратмаг истяйирдиляр. 131 илдя Левки ш. йахынлыьында Рома леэионлары мяьлуб олсалар да, цсйан йатырлды вя е.я. 129 илдя Стратоникейа (Карийа) ятрафында эедян дюйцшдя А. ясир дцшяряк Ромайа апарылды вя едам едилди.

  ARİSTONİK

  АРИСТÓНИК (Άριστόνικος) (?– тягр. е.я.129) – Пергамда Рома щакимиййятиня гаршы цсйанын башчысы. II Евменин оьлу. III Аттал Пергамы ромалылара вясиййят етдикдян сонра е.я. 133–129 иллярдя Рома ялейщиня цсйан баш верди. Цсйана Пергам ш. ящалисинин бир щиссяси, Кичик Асийанын йунан шящярляри, Мисийанын даь ящалиси, фракийалылар, муздлу ясэяр вя гуллар гошулмушдулар. Цсйанчылар бцтцн инсанларын бярабяр олаъаьы “Эцняш дювляти” йаратмаг истяйирдиляр. 131 илдя Левки ш. йахынлыьында Рома леэионлары мяьлуб олсалар да, цсйан йатырлды вя е.я. 129 илдя Стратоникейа (Карийа) ятрафында эедян дюйцшдя А. ясир дцшяряк Ромайа апарылды вя едам едилди.