Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZQUR Zair İsaakoviç

  АЗГÚР Заир Исаакович (15.1.1908, Витебск губ.-нын Молчаны к. – 18.2.1995, Минск) – Беларус щейкялтярашы. ССРИ халг ряссамы (1973). ССРИ Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц (1958). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1946, 1948). Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1978). А. Ленинград Ряссамлыг Академийасында (1925–28), Кийев Ряссамлыг Ин-тунда (1928–29) вя Тбилиси Ряссамлыг Академийасында (1929) тящсил алмышдыр. Беларус инъясянятиндя сосиалист реализминин эюркямли нцмайяндяляриндян биридир. Ясасян портрет-бцст (тунъдан) жанрында ишлямишдир. “Н.Ф.Гастелло” (1942), “М.Ф.Селнитски” (1943), “Ф.Е.Дзержински” (1947), Н.Г.Чернышевски (1947) вя с. ясярлярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZQUR Zair İsaakoviç

  АЗГÚР Заир Исаакович (15.1.1908, Витебск губ.-нын Молчаны к. – 18.2.1995, Минск) – Беларус щейкялтярашы. ССРИ халг ряссамы (1973). ССРИ Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц (1958). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1946, 1948). Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1978). А. Ленинград Ряссамлыг Академийасында (1925–28), Кийев Ряссамлыг Ин-тунда (1928–29) вя Тбилиси Ряссамлыг Академийасында (1929) тящсил алмышдыр. Беларус инъясянятиндя сосиалист реализминин эюркямли нцмайяндяляриндян биридир. Ясасян портрет-бцст (тунъдан) жанрында ишлямишдир. “Н.Ф.Гастелло” (1942), “М.Ф.Селнитски” (1943), “Ф.Е.Дзержински” (1947), Н.Г.Чернышевски (1947) вя с. ясярлярин мцяллифидир.

  AZQUR Zair İsaakoviç

  АЗГÚР Заир Исаакович (15.1.1908, Витебск губ.-нын Молчаны к. – 18.2.1995, Минск) – Беларус щейкялтярашы. ССРИ халг ряссамы (1973). ССРИ Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц (1958). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1946, 1948). Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1978). А. Ленинград Ряссамлыг Академийасында (1925–28), Кийев Ряссамлыг Ин-тунда (1928–29) вя Тбилиси Ряссамлыг Академийасында (1929) тящсил алмышдыр. Беларус инъясянятиндя сосиалист реализминин эюркямли нцмайяндяляриндян биридир. Ясасян портрет-бцст (тунъдан) жанрында ишлямишдир. “Н.Ф.Гастелло” (1942), “М.Ф.Селнитски” (1943), “Ф.Е.Дзержински” (1947), Н.Г.Чернышевски (1947) вя с. ясярлярин мцяллифидир.