Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZOGENLƏR

  АЗОЭЕНЛЯР  –  азо вя  диазотяркибли бирляшмялярин цмуми ады; суда щяллолмайан азобойаг маддяляринин бирбаша лифин сятщиндя синтези цчцн истифадя едилир. Бойама цсулу бузлу (сойуг) адыны алмышдыр; мащиййяти азотяркиблинин гяляви  мящлулу иля дойдурулмуш памбыг парчанын диазобирляшмянин  сойудулмуш  мящлулунда ишляндикдян   сонра   сыхылыб,   азогошма реаксийасынын там баша чатмасына гядяр сахланылмасындан  ибарятдир.

  А. нисбятян уъуздур; А.-ин мцхтялиф комбинасийалары бцтцн рянэ чаларларына малик йцксякдавамлы бойалар алмаьа имкан верир вя памбыг вя вискоздан щазырланмыш парчаларын сайа бойанмасы цчцн тятбиг едилир.

  Азотоллар адланан азотяркиблиляр гисминдя селлцлоз молекулунун ОЩ груплары иля щидроэен рабитяси ямяля эятиряряк бойаьын лифин сятщиндя отурушмасыны тямин едян амид групларынын дахил олдуьу нафталин, карбазол вя антрасен сырасы щидроксикарбон туршуларынын ариламидляриндян истифадя едилир. Беля ки, 2-толидид 3-щидрокси2-нафтой туршусунун (формул I), диазониум хлоридля (формул II, Х–Ъ1) гяляви мцщитдя азогошма реаксийасындан ал-гырмызы бойаг маддяси (формул ЫЫЫ) алыныр.

  Азоаминляр адланан диазотяркиблиляр гисминдя явязлянмиш анилиндян истифадя едилир. Мцхтялиф рянэли бойаг маддялярини алмаг вя рянэин давамлылыэыны артырмаг цчцн азоамин молекулларына щалоэен атомлары, НО2, ЪФ3, ЪЩ3О, (Ъ2Щ5)2НСО2, ариламин вя йа арилазогруплары дахил едилир.

  Бойамадан яввял азоаминляр бирбаша диазотлашдырылыр. Диазобирляшмялярин давамлы формасынын – диазопрепаратларын тятбиги  диазотлашдырманын  мцряккяб  техноложи просесинин арадан галдырылмасына имкан   верир.   Актив   давамлы   диазопрепаратлар олан диазоллар стабилляшдириъи анионлу  диазониум  дузларыдыр; мяс.,  синкхлоридля  икигат  дуз  (II,  Х–ЩСОЗнЪ12). Диазолун азотола бирляшмяси цчцн ону суда  щялл  етмяк  кифайятдир.  Пассив  давамлы диазопрепаратлар  –   диазоамин бирляшмяляри   вя йа триазенляр анъаг туршу   вя   йа   суйун  гайнар   бухарынын тясириндян   диазониумун   фяал дузларына чеврилир. Диазоамин бирляшмяляри диазотлашдырылмыш    азоаминлярин  стабилляшдириъиаминлярля (башлыъа олараг антранил туршусунун Н-алкилявязли тюрямяляри) гаршылыглы тясириндян  алыныр. Диазоллар кими диазоаминбирляшмяляри  дя   сахландыгда  давамлыдыр, партлайыш тящлцкяли дейил, суда щялл олур;  бойама  просесиндя  суда  щялл  олан ста-билляшдириъи  аминляр  асанлыгла  чыхарылыр. Диазоаминбирляшмяляри    вя    азотолларын екви-молйар  гарышыьы  –    диа зо ами ноллар   парчалара нахыш вурулмасында тятбиг едилир. А.-дян   пластик кцтля, резин вя  дяринин рянэлянмясиндя,  мятбяя  бойалары, карандашлар, рянэли дивар каьызлары вя с. истещсалында истифадя едилян  азотол пигментляри  синтез  олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZOGENLƏR

  АЗОЭЕНЛЯР  –  азо вя  диазотяркибли бирляшмялярин цмуми ады; суда щяллолмайан азобойаг маддяляринин бирбаша лифин сятщиндя синтези цчцн истифадя едилир. Бойама цсулу бузлу (сойуг) адыны алмышдыр; мащиййяти азотяркиблинин гяляви  мящлулу иля дойдурулмуш памбыг парчанын диазобирляшмянин  сойудулмуш  мящлулунда ишляндикдян   сонра   сыхылыб,   азогошма реаксийасынын там баша чатмасына гядяр сахланылмасындан  ибарятдир.

  А. нисбятян уъуздур; А.-ин мцхтялиф комбинасийалары бцтцн рянэ чаларларына малик йцксякдавамлы бойалар алмаьа имкан верир вя памбыг вя вискоздан щазырланмыш парчаларын сайа бойанмасы цчцн тятбиг едилир.

  Азотоллар адланан азотяркиблиляр гисминдя селлцлоз молекулунун ОЩ груплары иля щидроэен рабитяси ямяля эятиряряк бойаьын лифин сятщиндя отурушмасыны тямин едян амид групларынын дахил олдуьу нафталин, карбазол вя антрасен сырасы щидроксикарбон туршуларынын ариламидляриндян истифадя едилир. Беля ки, 2-толидид 3-щидрокси2-нафтой туршусунун (формул I), диазониум хлоридля (формул II, Х–Ъ1) гяляви мцщитдя азогошма реаксийасындан ал-гырмызы бойаг маддяси (формул ЫЫЫ) алыныр.

  Азоаминляр адланан диазотяркиблиляр гисминдя явязлянмиш анилиндян истифадя едилир. Мцхтялиф рянэли бойаг маддялярини алмаг вя рянэин давамлылыэыны артырмаг цчцн азоамин молекулларына щалоэен атомлары, НО2, ЪФ3, ЪЩ3О, (Ъ2Щ5)2НСО2, ариламин вя йа арилазогруплары дахил едилир.

  Бойамадан яввял азоаминляр бирбаша диазотлашдырылыр. Диазобирляшмялярин давамлы формасынын – диазопрепаратларын тятбиги  диазотлашдырманын  мцряккяб  техноложи просесинин арадан галдырылмасына имкан   верир.   Актив   давамлы   диазопрепаратлар олан диазоллар стабилляшдириъи анионлу  диазониум  дузларыдыр; мяс.,  синкхлоридля  икигат  дуз  (II,  Х–ЩСОЗнЪ12). Диазолун азотола бирляшмяси цчцн ону суда  щялл  етмяк  кифайятдир.  Пассив  давамлы диазопрепаратлар  –   диазоамин бирляшмяляри   вя йа триазенляр анъаг туршу   вя   йа   суйун  гайнар   бухарынын тясириндян   диазониумун   фяал дузларына чеврилир. Диазоамин бирляшмяляри диазотлашдырылмыш    азоаминлярин  стабилляшдириъиаминлярля (башлыъа олараг антранил туршусунун Н-алкилявязли тюрямяляри) гаршылыглы тясириндян  алыныр. Диазоллар кими диазоаминбирляшмяляри  дя   сахландыгда  давамлыдыр, партлайыш тящлцкяли дейил, суда щялл олур;  бойама  просесиндя  суда  щялл  олан ста-билляшдириъи  аминляр  асанлыгла  чыхарылыр. Диазоаминбирляшмяляри    вя    азотолларын екви-молйар  гарышыьы  –    диа зо ами ноллар   парчалара нахыш вурулмасында тятбиг едилир. А.-дян   пластик кцтля, резин вя  дяринин рянэлянмясиндя,  мятбяя  бойалары, карандашлар, рянэли дивар каьызлары вя с. истещсалында истифадя едилян  азотол пигментляри  синтез  олунур.

  AZOGENLƏR

  АЗОЭЕНЛЯР  –  азо вя  диазотяркибли бирляшмялярин цмуми ады; суда щяллолмайан азобойаг маддяляринин бирбаша лифин сятщиндя синтези цчцн истифадя едилир. Бойама цсулу бузлу (сойуг) адыны алмышдыр; мащиййяти азотяркиблинин гяляви  мящлулу иля дойдурулмуш памбыг парчанын диазобирляшмянин  сойудулмуш  мящлулунда ишляндикдян   сонра   сыхылыб,   азогошма реаксийасынын там баша чатмасына гядяр сахланылмасындан  ибарятдир.

  А. нисбятян уъуздур; А.-ин мцхтялиф комбинасийалары бцтцн рянэ чаларларына малик йцксякдавамлы бойалар алмаьа имкан верир вя памбыг вя вискоздан щазырланмыш парчаларын сайа бойанмасы цчцн тятбиг едилир.

  Азотоллар адланан азотяркиблиляр гисминдя селлцлоз молекулунун ОЩ груплары иля щидроэен рабитяси ямяля эятиряряк бойаьын лифин сятщиндя отурушмасыны тямин едян амид групларынын дахил олдуьу нафталин, карбазол вя антрасен сырасы щидроксикарбон туршуларынын ариламидляриндян истифадя едилир. Беля ки, 2-толидид 3-щидрокси2-нафтой туршусунун (формул I), диазониум хлоридля (формул II, Х–Ъ1) гяляви мцщитдя азогошма реаксийасындан ал-гырмызы бойаг маддяси (формул ЫЫЫ) алыныр.

  Азоаминляр адланан диазотяркиблиляр гисминдя явязлянмиш анилиндян истифадя едилир. Мцхтялиф рянэли бойаг маддялярини алмаг вя рянэин давамлылыэыны артырмаг цчцн азоамин молекулларына щалоэен атомлары, НО2, ЪФ3, ЪЩ3О, (Ъ2Щ5)2НСО2, ариламин вя йа арилазогруплары дахил едилир.

  Бойамадан яввял азоаминляр бирбаша диазотлашдырылыр. Диазобирляшмялярин давамлы формасынын – диазопрепаратларын тятбиги  диазотлашдырманын  мцряккяб  техноложи просесинин арадан галдырылмасына имкан   верир.   Актив   давамлы   диазопрепаратлар олан диазоллар стабилляшдириъи анионлу  диазониум  дузларыдыр; мяс.,  синкхлоридля  икигат  дуз  (II,  Х–ЩСОЗнЪ12). Диазолун азотола бирляшмяси цчцн ону суда  щялл  етмяк  кифайятдир.  Пассив  давамлы диазопрепаратлар  –   диазоамин бирляшмяляри   вя йа триазенляр анъаг туршу   вя   йа   суйун  гайнар   бухарынын тясириндян   диазониумун   фяал дузларына чеврилир. Диазоамин бирляшмяляри диазотлашдырылмыш    азоаминлярин  стабилляшдириъиаминлярля (башлыъа олараг антранил туршусунун Н-алкилявязли тюрямяляри) гаршылыглы тясириндян  алыныр. Диазоллар кими диазоаминбирляшмяляри  дя   сахландыгда  давамлыдыр, партлайыш тящлцкяли дейил, суда щялл олур;  бойама  просесиндя  суда  щялл  олан ста-билляшдириъи  аминляр  асанлыгла  чыхарылыр. Диазоаминбирляшмяляри    вя    азотолларын екви-молйар  гарышыьы  –    диа зо ами ноллар   парчалара нахыш вурулмасында тятбиг едилир. А.-дян   пластик кцтля, резин вя  дяринин рянэлянмясиндя,  мятбяя  бойалары, карандашлар, рянэли дивар каьызлары вя с. истещсалында истифадя едилян  азотол пигментляри  синтез  олунур.