Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZOLLA

  AZÓЛЛА (Азолла) – азоллакимиляр фясилясиндян мцхтялифспорлу гыжылар ъинси. Су цзяриндя цзян хырда су отларыдыр. 6 нювц мялумдур. Зоьлары чохшахяляняндир. Бири-биринин цзяриня йатан икидилимли йарпагларла юртцлцдцр. Дилимин бири суйун цзяриня чыхыр; онун ясасында симбиотик сианобактерийаларын мяскунлашдыьы ири бошлуг вар. Диэяр дилими ися суйа батмышдыр. Сианобактерийаларла симбиоз щяйат кечирдийиня эюря А. су щювзясини азот бирляшмяляри иля зянэинляшдирир вя чялтик беъярилмясиндя йашыл эцбря кими истифадя едилир. Каролина А.-сы (А. ъаролиниана) аквариумларда йетишдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZOLLA

  AZÓЛЛА (Азолла) – азоллакимиляр фясилясиндян мцхтялифспорлу гыжылар ъинси. Су цзяриндя цзян хырда су отларыдыр. 6 нювц мялумдур. Зоьлары чохшахяляняндир. Бири-биринин цзяриня йатан икидилимли йарпагларла юртцлцдцр. Дилимин бири суйун цзяриня чыхыр; онун ясасында симбиотик сианобактерийаларын мяскунлашдыьы ири бошлуг вар. Диэяр дилими ися суйа батмышдыр. Сианобактерийаларла симбиоз щяйат кечирдийиня эюря А. су щювзясини азот бирляшмяляри иля зянэинляшдирир вя чялтик беъярилмясиндя йашыл эцбря кими истифадя едилир. Каролина А.-сы (А. ъаролиниана) аквариумларда йетишдирилир.

  AZOLLA

  AZÓЛЛА (Азолла) – азоллакимиляр фясилясиндян мцхтялифспорлу гыжылар ъинси. Су цзяриндя цзян хырда су отларыдыр. 6 нювц мялумдур. Зоьлары чохшахяляняндир. Бири-биринин цзяриня йатан икидилимли йарпагларла юртцлцдцр. Дилимин бири суйун цзяриня чыхыр; онун ясасында симбиотик сианобактерийаларын мяскунлашдыьы ири бошлуг вар. Диэяр дилими ися суйа батмышдыр. Сианобактерийаларла симбиоз щяйат кечирдийиня эюря А. су щювзясини азот бирляшмяляри иля зянэинляшдирир вя чялтик беъярилмясиндя йашыл эцбря кими истифадя едилир. Каролина А.-сы (А. ъаролиниана) аквариумларда йетишдирилир.